අද කොරෝනා ආසාදිතයින් 4355ක්

කොරෝනා ආසාදිතයින් 4355ක් අද දිනයේ වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න