අද කොරෝනා ආසාදිත මරණ 2ක් / සමස්ථය 561 යි

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 2ත් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ මාවනැල්ල හා කොලඹ 15 ප්‍රදේශවලින්.
මේ සමග කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 561 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න