අද කොරෝනා ආසාදිත මරණ 7ක් / සමස්ථ මරණ ගණන 297 යි.

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 7ක් අලුතින් වාර්තාකර තිබෙනවා.
එම මරණකරුවන් කොළඹ 6, නිට්ටඹුව, කොළඹ 13, කොළඹ 6, එඩේරමුල්ල හා රත්නපුර ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්.
බන්ධනාගාර රැදවියකු ද මේ අතරට ඇතුලත් වනවා.

පුවත යවන්න