අද (07) කොරෝනා මරණ 19ක් / සමස්ථය 764 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 19ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ සමග සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 764 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න