අද කොරෝනා මරණ 2යි / සමස්ථය 435 යි

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තාකර තිබෙනවා.
තිහාරිය හා කුරුවිට ප්‍රදේශවලින් මෙම කොරෝනා මරණ වර්තා වුණා.

පුවත යවන්න