අද කොරෝනා මරණ 36ක් වාර්තා කරයි

අද දිනයේ නව කොරෝනා මරණ 36ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
එය දිනක් තුල වාර්තා කරන ලද වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවයි.

පුවත යවන්න