අද කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථය 566 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඇතුල්කෝට්ටේ , කදාන , කොළඹ 15 , කළුතර දකුණ හා කොළඹ 13 ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.
මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 566 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න