අද ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 315.84 යි -විකුණුම් මිල 332 යි

අද දිනයේ විනිමය අනුපාතිකය අනුව ඩොලරය(US $) ගැනුම් මිල රුපියල් 315.84 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රුපියල් 332.87ක අගයක පවතින බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න