අද දැනට ආසාදිතයන් 988 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 988 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න