අද දිනයට කොරෝනා ආසාදිතයන් 303 යි

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 303ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ගතවූ මාසය තුල අඩුම ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තාවූ දිනය අදයි.

පුවත යවන්න