අද දිනයේ ආසාදිතයන් 1,864 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,864 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 684 ක් වාර්තා වීම සමගයි.

පුවත යවන්න