අද දිනයේ ආසාදිතයන් 2,028 ක්

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 2,028 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 239,689ක් දක්වා ඉහළ ගියා.
අද දිනයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතර විදෙස්ගතව සිට පැමිණි 20 දෙනකු ද ඇතුලත්.
ආසාදිතව සිටි 1,996ක් සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය 201,389ක් බවට පත්වුණා.

පුවත යවන්න