අද දිනයේ ආසාදිතයන් 3306 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 738ක් හදුනාගැනීමත් සමග අද දිනයේ වාර්තා වන ආසාදිතයන් ගණන 3306 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන ආසාදිත ගණන 192,547 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න