අද දිනයේ ආසාදිතයන් 802 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 802ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

802ss

පුවත යවන්න