අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,146 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,146 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

මේ සමග මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 512,531 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න