අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 786 ක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 786 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 214 ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න