අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,706 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,706 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 898 ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න