අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,340 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,340 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

මෙය දින ගණනාවකට පසු වාර්තාවූ අඩුම දෛනික ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි.

පුවත යවන්න