අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 3,094ක්

අද දිනයේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 3,094 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 814 ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.
මේ සමග මෙරට සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 202,348 දක්වා වර්ධනය වුණා.

පුවත යවන්න