අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,976ක්

අද දිනයේ වාර්තා සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 2,976ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 1,055 ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න