අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 6ක් / සමස්ථය 661 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 6ක් වාර්තා වුණා.
එ පල්ලේගම, වීරපොකුණ , හාලිඇළ, මාවනැල්ල, නිට්ටුඹව හා වත්තල ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න