අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 07 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 7ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
එම මරණ වාර්තාවී ඇත්තේ, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, ගම්පහ,රුක්ගහවිල , දෙමළගම, කොළඹ 05 හා පන්නිපිටිය ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න