අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථය 532 යි

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
යාපනය , ගම්පහ , කොච්චිකඩේ, පමුණුගම හා කළුතර උතුරු ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුනා.
මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 532 ක්.

පුවත යවන්න