අද දිනයේ නව ආසාදිතයන් 337 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 337 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් අතරට බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් 3 දෙනකු ද ඇතුලත්.

පුවත යවන්න