අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 4,612 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 4,612 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 426,169 ක් බවට පත්වනවා.
මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන් ගණන 59,796ක්.

පුවත යවන්න