අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 353 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 353 ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න