අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 801 ක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 801 දෙනකු මේ දක්වා හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

 

පුවත යවන්න