අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,123 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,123 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න