අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 175 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 175 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අතරට බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් පිරිසක් ද ඇතුලත්.

පුවත යවන්න