අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 343 ක්

අද (06) දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 343 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න