අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,528 ක්

ගතවූ දිනය තුල මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,528 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 647 ක් හඳුනාගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න