අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 816 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 816 ක් මෙරටින් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න