අද දිවයින පුරා විදුලිය කප්පාදුවක් / දකුණු පළාතේ පැය 3ක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම පරිදි අද (21) දින දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුවකට අනුමැතිය ලබා දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති(PUCSL) ජනක රත්නායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, අද (21) පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 7.30 අතර දිවයින පුරා පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත බව ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අතර දකුණු පළාතේ පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30 අතර පැය 3 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත බව මහජන උපයෝගී කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පුවත යවන්න