අද පැය 3යි විනාඩි 45ක විදුලි කප්පාදුවක්

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොමැති වීම නිසා අද (14) ‘ඒ’ සිට ‘එල්’ පිළිවෙළින් වන කලාප 12 කට පැය තුනයි විනාඩි 45 ක් ද, ‘පී’ සිට ‘ඩබ්ලිව්’ දක්වා කලාප අටකට පැය තුනක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දැනුම් දී තිබෙනවා.

‘ඒ’ සිට ‘එල්’ කලාප 12 කට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා දහවල් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 30 ක් ද, පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පස්වරුවේ පැයයි විනාඩි 15 ක් ද, ‘පී’ සිට ‘ඩබ්ලිව්’ දක්වා කලාප අටට පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැය දෙකක් ද, පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා පස්වරු කාලයේ පැයක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කළා.

සියලුම කලාපවලට පැය 7 ක විදුලි කප්පාදුවක් වන බව විදුලිබල මණ්ඩලය අද පස්වරුවේ නිවේදනය කළ ද කැලණිතිස්ස සහ සොජිට්ස් යන බලාගාර දෙකට ඉන්ධන ලබාදීමට රජය පොරොන්දුවීම නිසා විදුලිය කප්පාදු කරන කාලය අඩු කරමින් නව කාලසටහන නිවේදනය කෙරුණා.

පුවත යවන්න