අද මැදියමේ ඇරඹීමට ගිය දුම්රිය වර්ජනය කල් දමයි

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ පැය 24ක සංකේත වර්ජනයක අත්හිටුවා තිබෙනවා.
ඒ අදාළ ඉල්ලීම් පිළිබද සාකච්ඡාවක් ලබා දීමට විෂයභාර අමාත්‍යවරයා පොරොන්දු වීම සමගයි.
අසාර්ථක ව්‍යාපෘති නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පරිපාලනයේ පවතින ගැටළු කිහිපයක් නිරාකරණය කරගැනීම මුල් කරගනිමින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණා.

පුවත යවන්න