අද මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 940 ක්

අද දිනයේ (11) මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 940 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
එය මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 900ක් අඛණ්ඩව ඉක්මවා ගිය 3 වන දිනයයි.

ඒ අනුව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන් ගණන 6,528. ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයන් 963 ක් හදුනා ගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න