අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 369 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 369 ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න