අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 357 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 357ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න