අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයින් 1732ක්

මෙරටිත් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයි 1732ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

May be an image of text that says 'රජයේ පවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல்த Department Glovernment Information 2021.05.16 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ යාවත්කාලින කිරීම 19.00 නිවෙදන අංක: 471/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 19.00 කොව්ඩ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2021 මැයි 16 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ, බන්ධනාගාර අලුත් අවුරුදු කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. දක්වා වාර්තාවූ සංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව: පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 134251 1732 එකතුව 135983 (අද දිනට 1732) Dmur' Iwm මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාවත කොලවට தனிட ලංකාට. இலங்கை (+9411)2514753 www.ngws.lk'

පුවත යවන්න