අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයින් 2243ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2243 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනනවා.

පුවත යවන්න