අද මේ දක්වා ආසාදිතයන් 1,102 ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1102ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 262,074ක්.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 262,074 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න