අද මේ දක්වා ආසාදිතයන් 1,928 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කාලය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,928 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 331,922 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න