අද මේ දක්වා ආසාදිතයන් 580 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 580ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න