අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,764 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කාලය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,764 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 420,725 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න