අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 406 ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 406 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න