අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 254 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 254 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

 

 

පුවත යවන්න