අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 674 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 674 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න