අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 311

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 311 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 60,000 ක් පසුකර ගියා.

පුවත යවන්න