අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 204 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 204 ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඊට අයත් වන බන්ධනාගාර ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 4ක්.

පුවත යවන්න