අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 222ක්

අද දිනය තුල මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 222ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න